Fakaheda.eu

User profile

 
Gender *
Nickname *
Name *
Last name *
Odoberať novinky/akcie
State *
Email *
Password *
Password authentication *

Use of Personal Information

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
RM Food s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.topgaming.eu, alebo zmeny priamo v profile každého registrovaného užívateľa.

AKÉ DÁTA ZHROMAŽĎUJEME A PREČO?
Společnost RM Food, s.r.o., zhromažduje iba tie dáta, ktoré potrebuje pre úspešnú realizáciu obchodných prípadov: meno a priezvisko, fakturáčnú a dodaciu adresu, email, poprípade telefónne číslo, v prípade organizácie potom tiež názov firmy, kontaktú osobu, IČO a DIČ.

AKO SÚ DÁTA ZABEZPEČENÉ PROTI ZNEUŽITIU?
Všetky dáta sú zhromaždované a ukladané na serveroch, ktoré sú umiestnené v zabezpečenom objekte, to sa týka taktiež všetkých dátových záloh. K údajom majú prístup len na to určení pracovnící, ktorí sú oboznámení so zákonom O obchrane osobných údajov. Všetky údaje sú chránené taktiež proti prípadným elektronickým útokom - HW firewall, SW zabezpečenie priamo na serveroch.

AKO JE MOŽNÉ DÁTA UPRAVIŤ, POPRÍPADE ÚPLNE ZMAZAŤ?
Spoločnosť RM Food, s.r.o., zhromažduje iba osobné dáta tých uživateľov, ktorý sú na stránkach www.topgaming.eu registrovaný. Kontrolu týchto dát je možno previesť po prihlásení v hlavnom menu „PROFIL“. V prípade, že ste nezrealizovali žiadny obchod, je možno celý účet zmazať, stačí zaslať žiadosť emailom na adresu admin@topgaming.eu alebo tak môžete vykonať priamo vo Vašom profile na stránkac. V prípade, že už nejaký obchod prebehol, je možnosť zmazať iba kontaktné údaje, ostatné dáta musia byť podľa zákona zachované pre daňové účely a pre prípadné kontrólne úkony štátnej správy.


Assent to use my personal data

Rules for use of the evaluation system

Use and exploitation of the evaluation system is only open to registered users site TOPGAMING.eu. Pages TOPGAMING.eu belonging RM Food Company Ltd., we provide a ranking system users on the Internet.

  1. TOPGAMING.eu site content and content rating system on this site is the exclusive property of RM Food Ltd.
  2. RM Food company does not provide any services in addition to the evaluation system through the pages TOPGAMING.eu
  3. All users are required to adhere to the rules established TOPGAMING.eu the web. Violation of these rules may lead to limitations on the availability or the imposition of sanctions. This can lead to permanent blocking of your account and exclusion from TOPGAMING.eu. In this case, if the user`s own premium account is not entitled to any compensation.
  4. All participants are required to possess and use only original games.
  5. Availability of all paid services company seeks to ensure RM Food Ltd., immediately after payment of a fee.
  6. The user is required to enter the correct information when registering.
  7. RM Food Ltd. assumes no responsibility for the accuracy of any personal statements made ​​by users on the site.
  8. Exclusively by the law of the Slovak Republic.
  9. Player and game accounts are not transferable and not for sale.
  10. If one or more provisions of these terms of use is invalid, this shall not affect the validity of the other provisions-invalid clause shall be replaced by a provision which meets the expectations of stakeholders.

I agree with the ranking systems
Mám viac ako 16 rokov (v opačnom prípade požiadaj o potvrdenie zákonného zástupcu)


PARTNERS

© ALL RIGHTS RESERVED TOPGAMING