Fakaheda.eu

Profil użytkownika

 
Płeć *
Przezwisko *
Imie *
Nazwisko *
Odoberať novinky/akcie
Państwo *
Email *
Hasło *
Uwierzytelnienie hasła *

Korzystanie z danych osobowych

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
RM Food s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.topgaming.eu, alebo zmeny priamo v profile každého registrovaného užívateľa.

AKÉ DÁTA ZHROMAŽĎUJEME A PREČO?
Společnost RM Food, s.r.o., zhromažduje iba tie dáta, ktoré potrebuje pre úspešnú realizáciu obchodných prípadov: meno a priezvisko, fakturáčnú a dodaciu adresu, email, poprípade telefónne číslo, v prípade organizácie potom tiež názov firmy, kontaktú osobu, IČO a DIČ.

AKO SÚ DÁTA ZABEZPEČENÉ PROTI ZNEUŽITIU?
Všetky dáta sú zhromaždované a ukladané na serveroch, ktoré sú umiestnené v zabezpečenom objekte, to sa týka taktiež všetkých dátových záloh. K údajom majú prístup len na to určení pracovnící, ktorí sú oboznámení so zákonom O obchrane osobných údajov. Všetky údaje sú chránené taktiež proti prípadným elektronickým útokom - HW firewall, SW zabezpečenie priamo na serveroch.

AKO JE MOŽNÉ DÁTA UPRAVIŤ, POPRÍPADE ÚPLNE ZMAZAŤ?
Spoločnosť RM Food, s.r.o., zhromažduje iba osobné dáta tých uživateľov, ktorý sú na stránkach www.topgaming.eu registrovaný. Kontrolu týchto dát je možno previesť po prihlásení v hlavnom menu „PROFIL“. V prípade, že ste nezrealizovali žiadny obchod, je možno celý účet zmazať, stačí zaslať žiadosť emailom na adresu admin@topgaming.eu alebo tak môžete vykonať priamo vo Vašom profile na stránkac. V prípade, že už nejaký obchod prebehol, je možnosť zmazať iba kontaktné údaje, ostatné dáta musia byť podľa zákona zachované pre daňové účely a pre prípadné kontrólne úkony štátnej správy.


Zgadzam się na przetworzenie moich danych

Reguły używania systemu klasyfikacji

Używanie i wykorzystywanie systemu kwalifikacyjnego jest możliwe tylko dla rejestrowanych użytkowników stron TOPGAMING.eu. Strony TOPGAMING.eu należące do RM FOOD s.r.o., dostarcza system kwalifikacyjny dla użytkowników w internecie.

  1. Zawartość witryny TOPGAMING.eu i system oceny na tej stronie jest wyłączną własnością RM Food s.r.o
  2. Spółka RM Food nie prowadzi inne usługi oprócz systemu kwalifikacji za pośrednictwem stron TOPGAMING.eu
  3. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów stron TOPGAMING.eu. Naruszenie tych przepisów może spowodować ograniczenie dostępności lub nałożenia sankcji. To może prowadzić do trwałego zablokowania konta i wykluczenia z TOPGAMING.eu. W tym przypadku, jeśli użytkownik posiada konto Premium nie ma uprawnienia do jakiegokolwiek odszkodowania.
  4. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać i używać tylko oryginalnych gier.
  5. Dostępność wszystkich usług płatniczych zapewnia spółka RM Food s.r.o., natychmiast po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  6. Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane podczas rejestracji.
  7. RM Food s.r.o., nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wszelkich osobistych oświadczeń przez użytkowników na stronie.
  8. Stosuje się wyłącznie prawo Republiki Słowackiej
  9. Konta gier są niezbywalne
  10. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień- Nieważna klauzula zostanie zastąpiona przepisem, który spełnia oczekiwania zainteresowanych stron.

Zgadzam się z systemem klasyfikacji
Mám více ja 16 let (v opačném případe požádejte o potvrzení zákoního zástupce)


PARTNERZY

© ALL RIGHTS RESERVED TOPGAMING